OK
×

Stichting Herkansing

Stichting Herkansing logo 1

Missie

Stichting Herkansing wil ‘mensen helpen’ met inachtneming van hun eigen wensen, kansen en mogelijkheden een weg te vinden, die leidt tot ontsnapping uit de – soms niet bewust ervaren- sociale uitsluiting en vaak uitzichtloze positie. Er wordt dus continue aan een proces gewerkt waarbinnen de mensen weer ‘de Touwtjes in (eigen) Handen’ kunnen nemen. De stichting is de rechtsvorm, ONS Kantelhuis het ideale project. In elk te realiseren ONS Kantelhuis wordt conform de visie, missie en doel van de stichting samengewerkt. Met andere woorden, ONS Kantelhuis is de manifestatie van wat met Herkansing bedoeld is. Daarnaast is het denkbaar dat andere projecten die voldoen aan de visie, missie en doel van Herkansing tot ontwikkeling kunnen komen. Hetzij voortkomend uit ONS Kantelhuis, hetzij een totaal eigen ontstaand project.

Visie

Stichting Herkansing wil alle kennis die is en wordt opgedaan tijdens de belangenbehartiging (bijvoorbeeld  via het houden van spreekuren/ themadagen/ conferenties met uitkeringsgerechtigden) voor en door uitkeringsgerechtigden samen laten komen. Via Stichting Herkansing zullen deze ‘eigen’ ervaringen worden omgezet in diverse trajecten die anderen de kans bieden ondersteuning te verwerven (in te kopen) om uit de uitkering en/ of het sociale isolement te ontsnappen. Op deze wijze wordt de kennis op het gebied van de arbeidsmarkt achterstandsproblematiek en sociale uitsluiting omgezet in een product dat andere  kansarmen nieuwe kansen biedt om uit het sociale isolement te ontsnappen en mogelijk via een tweede vrijwillig genomen stap bij bijvoorbeeld een reïntegratiebureau de aansluiting met de arbeidsmarkt weer mogelijk te maken.

Doel

Werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen  en de weerbaarheid van mensen, waarbij dat extra geldend Is voor mensen die afhankelijk  zijn van een lager inkomen, waardoor zij in staat gesteld worden (weer) zelfstandig kansen te creëren om hun leven weer op orde te krijgen, de kans op eventuele re-Integratie te vergroten of een sociaal isolement te voorkomen  casu quo er uit te ontsnappen.

Verder stelt de stichting  zich ten doel om op het gebled van re-Integratie, armoedebestrijding en het doorbreken van sociaal isolement  innovatieve projecten te ontwikkelen, aan te bieden en uit te.voeren, waarbij gestreefd wordt naar duurzaamheid voor wat betreft de veranderingsprocessen van de deelnemers. Plus om mensen, via Individuele·  of groepsprocessen te helpen’ een val in de armoede, de uitsluiting, en een mogelijke langdurige afhankelijkheid van een uitkering, te voorkomen en/of te beëindigen via het aanbieden van hierop gerichte coaching en/of (psycho)therapie.

Nevendoelstellingen

Nevendoelstellingen van de stichting zijn:

 1. het vergroten van het zelfvertrouwen;
 2. duidelijk ervaren dat men niet de enige in deze wereld is met een probleem, maar dat er lotgenoten zijn;
 3. dat er mensen en instanties zijn, die ondanks iemands ‘handicap’ toch in de persoon zelf geïnteresseerd zijn. Hier helpen sancties en dergelijke niet, wel het laten zien dat de ander het waard  is om mee om te gaan;
 4. langzaam leren dat scholing leuk is of kan zijn. Dit is mogelijk een opstap naar een verdere  scholing of opleiding en dus een weg uit de achterstand;
 5. leren om te gaan met conflicten: niet meteen afzetten tegen, maar zoeken naar oplossingen;
 6. leren communiceren, want dit kan conflicten en onduidelijkheden voorkomen, en zorgt er ook voor dat mensen hun situatie of eventuele problemen beter kunnen omschrijven.Middelen     .

Om de doelstelling te bereiken  wordt gebruik gemaakt van specifieke  ervaringsdeskundigheid vanuit het werken met uitkeringsgerechtigden, wat zich onder andere  uit in het – aan de doelgroep – aanbieden van scholing en begeleiding. Meer specifiek wordt daarbij gedacht aan:

 1. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties met een overeenkomstige visie, missie en doelgroep;
 2. het bundelen van signalen en ervaringen voor het creëren van ‘op maat’ trajecten voor de omschreven  doelgroep;
 3. het zoeken naar afnemers  (kopers) van de ontwikkelde ‘op maat’ trajecten;’
 4. het ontwikkelen van een gespecialiseerd scholingsaanbod voor de omschreven doelgroep.

Randvoorwaarden

Om één en ander  te realiseren is de erkenning nodig dat diverse  stappen noodzakelijk zijn:-

 1. extra aandacht kost: tijd, geld en energie;om succesvol te opereren dient de groep niet te groot te zijn en gemotiveerd aan de slag te kunnen:
 2. de informatie  die aan mensen wordt  verstrekt, dient niet alleen begrijpelijk te zijn maar ook reëel haalbaar en verifieerbaar;
 3. men dient mensen serieus te nemen en de waarheid te vertellen;vooraf dienen consequenties helder te zijn;
 4. een positieve omgeving en een positieve sfeer dragen bij aan succes;de verwachtingen moeten  niet te hooggespannen zijn, maar zelfs iets beneden  hetgeen reëel is te worden gesteld;
 5. mensen  mogen bij eventueel succes ook weten dat zij gepresteerd hebben.Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Financiële gegevens

Balans_2023

Resultatenrekening_2023

Bestuur (onbezoldigd)

Quinta Ansem, voorzitter, Vledderweg 19-42, 8183AB VledderJo Bothmer, penningmeester, Dorpsstraat 39, 5113TC UlicotenMax Willemsma, secretaris, Bartelaar 3, 9468CJ AnnenContact: Quinta@onskantelhuis.nlKVK-nummer: 41186364

RSIN: 804173382

Statuten Herkansing

Jaarverslag 2023 Stichting Herkansing

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 10opgehaald
1donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
804173382
Geef:
9596

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo