OK
×

Gebruikersvoorwaarden

Het Platform Geef.nl maakt het voor iedereen mogelijk donaties te doen en donaties te ontvangen. Door gebruik te maken van de applicatie(s) of website(s) stemt de Gebruiker in met deze gebruikersvoorwaarden.

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: Elk natuurlijk persoon of Goede Doel die gebruik maakt van de diensten van Geef.nl met een gebruikersaccount.
Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van het Donatieplatform donaties, schenkingen of giften wenst te maken;
Donatie: een door de Donateur en/of derde geschonken geldbedrag;
Donatieformulier: middel om online een donatie te doen;
Donatieplatform: Alle door Geef.nl ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website(s) – die het mogelijk maakt om (online) te doneren via Desktops, Tablets en Smartphones, onder andere bestaande uit de applicatie(s) en de website(s).
Online doneren: het geven van geld middels een elektronische transactie via de Website of anderszins;
Geef.nl: Geef B.V., gevestigd in Heerlen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83536469;
Goede Doel: Elke bij een kamer van koophandel ingeschreven charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die via het Donatieplatform van Geef.nl, dan wel anderszins giften ontvangt van de Donateurs en daarbij deze in kan zien met een beheerder gebruikersaccount;
Overeenkomst: de gebruikersovereenkomst tussen Geef.nl en de Gebruiker;
Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
Actie: een door Gebruiker opgestarte actie, genaamd geefactie met eigen unieke actiepagina op de website(s), waaraan een donatie gedaan kan worden.
Website(s): Alle door Geef.nl te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere www.geef.nl en www.onlinecollecteren.nl.
Applicatie(s): Alle door Geef.nl te beheren en/of te gebruiken native apps, zoals onder andere de Geef app.

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van Geef.nl en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Geef.nl schriftelijk zijn bevestigd.
1.2. Geef.nl opereert autonoom en laat donateurs doneren aan actieve, bij KvK ingeschreven, Goede Doelen die door Geef.nl op het platform worden en zijn opgenomen. Goede doelen kunnen een gebruikersaccount registreren waarmee zij zelf de gegevens over het goede doel aanleveren, kunnen beheren of donaties kunnen inzien en downloaden. Zonder gebruikersaccount dat als beheerder van het Goede Doel is ingesteld geldt dat er geen overeenkomst meer tussen Goede Doel en Geef.nl is en Geef.nl weer op haar eigen autonome manier filantropie stimuleert en donateurs laat doneren aan het Goede Doel waarbij deze overeenkomst niet langer geldt. 
1.3. Bij het verwijderen van het gebruikersaccount door een Gebruiker geldt dat er niet langer een overeenkomst is tussen de Gebruiker en Geef.nl. 

Algemeen

Art. 2. 1. Geef.nl maakt het mogelijk om vanuit haar eigen invalshoek via het Donatieplatform donaties te maken aan één of meerdere Goede Doelen of natuurlijke personen, dan wel één of meerdere acties of projecten voor Goede Doelen of natuurlijke personen op te zetten. Daarnaast faciliteert Geef.nl de Gebruiker door het aanbieden van diensten via onder andere haar Website. Zonder een Gebruiker account geldt dat Geef.nl autonoom fondsen kan en blijft werven t.b.v. het Goede Doel via haar Donatieplatform. 
2.2. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment dat er een gebruikersaccount geactiveerd is. De overeenkomst kan door ieder der partijen, zonder opgaaf van redenen, digitaal (gebruikersaccount verwijderen) of schriftelijk met een minimale opzegtermijn van één maand worden beëindigd waarbij geldt dat het gebruikersaccount niet langer benut wordt en er niet langer op het Donatieplatform ingelogd kan worden. De diensten die aan een gebruiker aangeboden worden zijn daarnaast ook niet langer toegankelijk en Geef.nl opereert autonoom los van de gebruiker die de overeenkomst opgezegd heeft verder;
2.3. Om gebruik te maken van de diensten van Geef.nl dient de Gebruiker zich te registreren op de Website. Indien de Gebruiker de gehele registratieprocedure heeft doorlopen en akkoord gaat met deze voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker het aanbod van Geef.nl en komt er een overeenkomst tot stand tussen Geef.nl en de Gebruiker. Als gevolg van de aanmelding via de Website ontvangt de Gebruiker van Geef.nl een bevestiging van de registratie, alsmede de inloggegevens die de gebruiker zelf gekozen heeft.
2.4. Mocht de Gebruiker zich niet kunnen vinden in deze voorwaarden, dan dient de Gebruiker geen gebruik te maken van de diensten van Geef.nl en/of het Donatieplatform.
2.5. Het staat Geef.nl vrij om een aanmelding niet te accepteren en/of af te wijzen of in te trekken.
2.6. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@geef.nl.
2.7. Geef.nl kent twee vormen van gebruikers, natuurlijke personen en Goede Doelen. Het verschil zit hem hierin dat een Goed Doel Gebruiker extra opties heeft bovenop een gebruikersaccount van een natuurlijk persoon waarmee gegevens over het goede doel ingezien en beheerd kunnen worden. Indien zo'n beheerder account opgezegd wordt geldt dat dit gebruikersaccount terugvalt naar een normale Gebruiker van het Donatieplatform.
2.8. Acties waarbij blijkt dat er via frauduleuze transacties getracht wordt een Donatie te doen kunnen zonder opgaaf van reden gedeactiveerd worden door Geef.nl.

Rechten en plichten Geef.nl

Art. 3. 1. Geef.nl zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk naar wensen van de Gebruiker verrichten, maar is daarbij niet gehouden aan aanwijzingen van de Gebruiker betreffende de uitvoering van de overeenkomst.
3.2. Geef.nl behoudt zich het recht voor om haar diensten te wijzigen, te beëindigen of uit te breiden, alsmede deze voorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Geef.nl zal zich ervoor inspannen om het Goede Doel tijdig van eventuele aanpassingen in kennis te stellen.
3.3. Geef.nl mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Geef.nl ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als Geef.nl zelf.
3.4. Geef.nl mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.
3.5. Geef.nl is te allen tijde gerechtigd – ook lopende de overeenkomst – naar eigen inzicht de Gebruiker de toegang tot het account van de Gebruiker, alsmede de toegang tot de diensten, Website en/of Donatieplatform van Geef.nl te weigeren zonder dat Geef.nl gehouden is enige schade aan de Gebruiker te vergoeden.
3.6. Indien de Gebruiker in strijd handelt met deze gebruikersvoorwaarden, is Geef.nl gerechtigd per direct de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen, haar account te deactiveren en de vermelding op de Website te verwijderen.
3.7. Geef.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Goed Doel te deactiveren. In dat geval zullen de donaties voor dit Goede Doel in de lopende maand alsnog uitbetaald worden of binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort van de Donateur, waarvan de Donatie is gedaan. Het is aan Geef.nl om te bepalen welke keuze zij maakt hierin. 
3.8. Geef.nl is een autonoom en onafhankelijk donatieplatform en bepaalt zelf hoe Geef.nl filantropie stimuleert. Dit doet Geef.nl vanuit haar eigen invalshoek. Een goed doel kan de gebruikersvoorwaarden stopzetten wat niet wil zeggen dat hiermee het goede doel van het donatieplatform verwijderd wordt. Geef.nl richt zich op de gever en de gever staat centraal. Voor meer informatie, zie: www.geef.nl/nl/page/de-gever-staat-centraal 

Rechten en plichten Gebruiker

Art. 4. 1. De Gebruiker garandeert dat slechts de personen die bevoegd zijn om namens de Gebruiker op te treden bekend zijn met de inloggegevens en toegang verkrijgen tot het account van Geef.nl. Indien de Gebruiker een natuurlijke persoon is, garandeert de Gebruiker dat alleen hij/zij persoonlijk bekend is met de inloggegevens en toegang heeft tot het account van Geef.nl.
4.2. De Gebruiker is verplicht minimaal één werkend e-mailadres in de database in te voeren. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de Gebruiker op de hoogte te brengen van speciale mededelingen door Geef.nl en wordt gebruikt voor berichtgeving over online donaties en eventuele acties. Indien 2 maanden lang geen e-mails aankomen op het opgegeven e-mailadres van de Gebruiker neemt de Gebruiker het risico gedeactiveerd te worden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de NAW-gegevens en andere gegevens. Via de nieuwsbrief van Geef.nl blijft de Gebruiker op de hoogte van alle aanpassingen.
4.3. De Gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Geef.nl verschafte informatie en gegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn inlogcode en wachtwoord en is gehouden zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Het is niet toegestaan aan de Gebruiker om de inlogcode aan een derde over te dragen en/of in gebruik te geven. Indien de inloggegevens van de Gebruiker door een derde zijn verkregen, zonder oorzaak van Geef.nl, is Geef.nl niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
4.4. Niet toegestaan voor de Gebruiker is:

  • het gebruiken van, alsmede het toegang (proberen te) krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software van Geef.nl, van aan Geef.nl gelieerde partijen en of van met Geef.nl samenwerkende partijen, zonder dat Geef.nl daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven aan de Gebruiker;
  • het zonder toestemming van Geef.nl en/of de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van Geef.nl en/of derden dan wel gegevens aan gegevens van Geef.nl en/of derden toevoegen;
  • het verspreiden van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijk waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.

4.5. De Gebruiker verplicht zich te allen tijde te voldoen aan alle geldende (nationale en internationale) wetten en regelgeving.
4.6. Mocht niet voldaan worden aan dit artikel door de Gebruiker, dan zal dit nimmer tot een tekortkoming van Geef.nl kunnen leiden of kan Geef.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schending. De Gebruiker vrijwaart Geef.nl terzake.

Rechten en plichten Goede Doelen

Art. 5. 1. In beginsel accepteert Geef.nl alleen Goede Doelen die ingeschreven staan in het openbare register van de Kamer van Koophandel in Nederland en die een bank- of girorekening op naam van het Goede Doel geopend hebben in Nederland.
5.2. Naast de rechten en verplichtingen, zoals vermeld in het voorgaande artikel geldt voor Goede Doelen dat pas een overeenkomst tot stand komt tussen Geef.nl en het Goede Doel, nadat het Goede Doel zich heeft aangemeld via een gebruikersaccount en door haar de volgende documenten aan Geef.nl zijn verstrekt: kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel, kopie notariële statuten, kopie identiteitspapieren bestuursleden. Op verzoek kan ook een kopie van de ANBI beschikking door Geef.nl worden opgevraagd.
5.3. Voor het gebruik van het ANBI logo gelden aanvullende voorwaarden, zie: https://www.geef.nl/nl/page/anbi-logo.
5.4. Geef.nl is gerechtigd ten behoeve van het Goede Doel advertentiecampagnes op te zetten zonder dat het Goede Doel hier bezwaar tegen maakt.
5.5. Het Goede Doel verplicht zich alle ontvangsten, die verkregen zijn via het Donatieplatform van Geef.nl, althans door gebruik te maken van de diensten van Geef.nl, te besteden zoals dit in haar statuten en reglementen is vastgelegd. Indien het Goede Doel in strijd handelt met deze bepaling gelden de uitbetalingen door Geef.nl als onverschuldigd en is Geef.nl gerechtigd deze uitbetalingen terug te vorderen.
5.6. Het Goede Doel dient te voorzien in een eigen klachten– en/of geschillenregeling.
5.7. Het Goede Doel mag donateurs niet telefonisch onder druk zetten om een donatie af te dwingen of andere drukmiddelen gebruiken om de donateur tot een donatie over te laten gaan of te dwingen. De donateur moet daarnaast zelf de donatie invoeren in het systeem van Geef.nl. Dit mag niet door het Goede Doel voor de donateur gedaan worden. Bij constatering dat een goed doel drukmiddelen gebruikt of zelf de donaties in het Geef.nl invoert kan dit tot deactivatie en refund van alle donaties aan de donateurs zorgen. Geef.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Goed doel te deactiveren op basis van dit artikel. 

Donaties en uitbetaling aan Gebruikers

Art. 6. 1. Alle Donaties van Donateurs en derden die via het Donatieplatform of anderszins aan de Gebruiker worden gedoneerd, worden ontvangen, al dan niet met behulp van een Payment Service Provider (PSP), op de bankrekening van Stichting Derdengelden Geef. Stichting Derdengelden Geef heeft als doel om gelden van Donateurs te ontvangen ten behoeve van Gebruiker en het doorbetalen daarvan aan deze Gebruiker en (de daarop betrekking hebbende kosten aan) Geef.nl. Daarmee wordt voorkomen dat voornoemde gelden zich vermengen met het vermogen van Geef.nl.
6.2. Uitbetaling van ontvangen donatiegelden ten behoeve van Gebruiker vindt volledig geautomatiseerd plaats op basis van de door de Gebruiker zelf ingegeven en te beheren IBAN bankrekeningnummer en op naam van Gebruiker zoals bekend in de database. Via het CMS-systeem en profielpagina van Geef.nl zijn deze gegevens zelfstandig te beheren door Gebruiker. Een ontbrekend en/of verkeerd bank- of girorekeningnummer en/of een voornaam en achternaam die niet op en/of bij een persoon hoort zorgt ervoor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde gebruiker kan ervoor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk te controleren of de donatiebedragen ook daadwerkelijk uitbetaald zijn.
6.3. Indien een Donatie gestorneerd wordt, aan de Donateur terug voldaan wordt en/of anderszins niet wordt verkregen, maar reeds is uitbetaald aan Gebruiker, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitbetaling van Stichting Derdengelden Geef.nl aan Gebruiker. Indien verrekening niet mogelijk is zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering bij Gebruiker in rekening worden gebracht.
6.4. Indien blijkt dat een uitbetaling door Stichting Derdengelden Geef zonder rechtsgrond is verricht, dan is deze betaling onmiddellijk opeisbaar en is Gebruiker gehouden het bedrag op eerste aanzegging terug te storten.
6.5. Uitbetaling van ontvangen Donaties uit acties of projecten vindt plaats in de maand volgende op de maand, waarin de acties of projecten zijn beëindigd.
6.6. Ontvangen Donaties, bestemd voor Gebruiker, worden aan de betreffende Gebruiker kenbaar gemaakt en 1 x per maand uitbetaald door Stichting Derdengelden Geef. Uitbetaling van de netto donatiebedragen gekozen door de donateur vindt plaats in de maand volgende op de maand, waarin de donaties zijn binnengekomen. 
6.7. Bij eventuele vragen m.b.t. transacties geldt dat Gebruiker dient mee te werken aan informatieverzoeken vanuit Geef.nl, de banken en/of de instanties die de betaalmethode reguleren en/of faciliteren.
6.8. Geef.nl is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een ander betalingssysteem en/of PSP te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan.
6.9. Geef.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet functioneren of niet volledig functioneren van de software, hardware en/of het externe betalingssysteem.

Websites

Art. 7. 1. Geef.nl heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.
7.2. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Geef.nl links naar informatie van Goede Doelen aanbiedt, betekent dit niet dat Geef.nl deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Geef.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Geef.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.
7.3. Gebruikers van de Website(s) en het Donatieplatform kunnen zelf de inhoud plaatsen op de Website(s) en/of in het Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal Geef.nl te allen tijde klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.
7.4. Geef.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Geef.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Geef.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Gebruiker of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.
7.5. Geef.nl streeft ernaar om de Website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Geef.nl is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding jegens Geef.nl ontstaat.
7.6. Het is de Gebruiker niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website(s) aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.
7.7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s) is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. Geef.nl garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Persoonsgegevens

Art. 8. 1. Het uitgangspunt van Geef.nl is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Geef.nl niet verplicht is. Geef.nl verzamelt de persoonsgegevens van de Gebruiker wanneer de Gebruiker zijn of haar persoonsgegevens via het Donatieplatform en/of Website(s) registreert of invoert.
8.2. Geef.nl, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.
8.3. Geef.nl respecteert de privacy van de Gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan Geef.nl verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG daaraan stelt. Eventuele EXIF en metadata bij foto's die geupload worden moet de gebruiker zelf verwijderen alvorens deze te uploaden/plaatsen indien niet gewenst wordt dat deze metadata online staat. 
8.4. Op de Website(s) en/of Donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Geef.nl toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Geef.nl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Gebruiker omgaan.
8.5. Op de Website(s) en het Donatieplatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Gebruiker doen.

Gegevensverwerking

Art. 9. 1. De gegevens die de Gebruiker op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door Geef.nl verwerkt of via derden waarmee de Gebruiker zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).
9.2. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Geef.nl verwerkt om:
a) het Donatieplatform te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van Goede Doelen, diensten van Geef.nl en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de Gebruiker zich kan afmelden;
c) de Gebruiker te kunnen koppelen met (andere) Goede Doelen, acties of projecten op het Donatieplatform;
d) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Geef.nl in welke vorm dan ook;
e) te gebruiken voor commerciële doeleinden van derden;
f) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
g) het Donatieplatform te kunnen beveiligen;
h) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Geef.nl gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie.

Aansprakelijkheid

Art. 10. 1. De aansprakelijkheid van Geef.nl jegens de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot een maximumbedrag van € 250,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geef.nl.
10.2. De aansprakelijkheid van Geef.nl wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Gebruiker is toe te rekenen.
10.3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Geef.nl beperkt tot de directe schade van de Donateur.
10.4. Geef.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten van het Goede Doel tot gevolg hebben.
10.5. Geef.nl zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Gebruiker jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Gebruiker als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De Gebruiker zal Geef.nl ter zake vrijwaren.
10.6. Geef.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Gebruiker voor de inhoud en publicatie(s) van de door Goede Doelen geplaatste informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 11. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het Donatieplatform liggen bij Geef.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Geef.nl behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
11.2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website(s) en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.
11.3. Er worden door Geef.nl geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker verleend.
11.4. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de website(s) en het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Geef.nl en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
11.5. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Geef.nl de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het Donatieplatform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Geef.nl aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld.
11.6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geef.nl.
11.7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
11.8. Door materialen in te sturen ter publicatie en/of door zelf informatie en/of foto’s via de website van Geef.nl, dan wel op andere wijze te tonen via en medium van Geef.nl, verleent de Gebruiker aan Geef.nl een onbeperkt gebruikersrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in de digitale nieuwsbrief) zonder dat enige (financiële) compensatie verschuldigd is.
11.9. Het is de Gebruiker niet toegestaan auteursrechtelijk werk te publiceren en/of openbaar te maken via de website en/of een ander medium van Geef.nl. Daarnaast mag er geen videomateriaal van websites als Youtube geplaatst worden die auteursrechtelijk materiaal bevatten. De Gebruiker vrijwaart Geef.nl voor eventuele aanspraken van derden. Geef.nl heeft het recht om geplaatst auteursrechtelijk beschermd materiaal direct te verwijderen van de website.

Slotbepalingen

Art. 12. 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Geef.nl, thans zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Geef.nl om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
12.3. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Gebruiker toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Onze referentie: 2021-08-03-gebruikersvoorwaarden

Laatste wijzigingsdatum: 3 augustus 2021