OK
×
Actievoerder
Vicky WomenLight

Let's Dance 4 Light!

Nog maar € 1.435 van het totale bedrag te gaan! Ik heb de afgelopen jaren (zonder geld aan de start, maar sterk Geloof & Vertrouwen in mijn Droom en Missie op Aarde) bijna € 15.000 bij elkaar gekregen, hoe Mooi is dat!

Support je mee met het laatste beetje? Ik bied je dan een Gratis Deelname aan een Let's Dance 4 Light! ~ Creatie aan zodra deze zich weer aandienen! Volg me op Facebook (Vicky WomenLight) en je blijft op de hoogte!

Vanuit Liefde en heel veel Dankbaarheid voor Alles bereikt tot nu toe, Buig ik, ~ Vicky ~

Support Vicky bij haar Droom & Missie om Licht in de Wereld te brengen door Dans! (For English: scroll down)  

~ Breng Licht en Vreugde in de Wereld, juist waar dat er (even) Niet meer is! ~ Steun MIJ door te Sponsoren en/ of Mijn Campagne te Delen!   

Wat houdt Let’s Dance 4 Light! in?  

Let’s Dance 4 Light! staat voor;  

~ Dansen met ALLES wat er in je Aanwezig is;  Licht en Donker, Het Mannelijk en het Vrouwelijke, Alle Dualiteiten.  

~ Heling en Transformatie;  Door te Dansen met én door Pijn en Trauma. En door de Omarming hiervan en het in Beweging Brengen, weer Licht en Vreugde Ervaren!  

~ Verbinding met anderen Vanuit Liefde, het Hart; Door Dans, kwetsbaarheid, vreugde, kracht en Liefde met elkaar te Delen.  In de Omarming van Alles wie jij Bent en wie de Ander is vinden wij Elkaar, in Eenheid.    

Toekomstplan:  

Let’s Dance 4 Light! wil Aanwezig ZIJN dáár in de Wereld waar het extra nodig is.  

~ Waar Mensen in omstandigheden Leven waar (tijdelijk) weinig Licht (zichtbaar) is.  

~ Waar Mensen (onnodig) Lijden.  

~ Waar Mensen extra Vreugde en Liefde kunnen ‘gebruiken’.  

~ Én Verbinding met ELKAAR op Collectief (Hart~) Niveau.    

Community / Samenwerking:   

Let’s Dance 4 Light! staat voor Community en Samenwerking met verschillende disciplines, waarbij Ieder in zijn/ haar Kracht staat en Jouw Unieke Talent benut wordt.    

Let’s Dance 4 Light! werkt vraaggericht in plaats van aanbodgericht. Dat betekent dat we Leveren dat wat er ‘Nodig’ is en wat Aansluit op de plaats en bij de mensen waar we Ons bevinden.      

Met Let's Dance 4 Light! creëert Vicky een platform voor creatieve samenwerking, vanuit de Bron en het Hart.  Waarbij, door beweging en dans in ALLES te brengen wat er IS (ook pijn en trauma) Heling kan ontstaan, je Licht weer kan Schijnen en je in Liefde kunt Verbinden met Anderen!  Momenteel bezig met het opbouwen van een Community, waarbij we Heling kunnen Brengen vanuit onze Unieke Talenten, door Dans & Beweging (in de breedste zin van het woord), WereldWijd.    

Denk bij Beweging en Samenwerking bijvoorbeeld aan Samenwerking in: Dans, Muziek, Zang, Ademwerk, Massages, Yoga, Theater, Water~Heling e.a. Vormen van Heling. Diverse Kunst Vormen & Diverse Dans~Stromingen, zoals: Movement Medicine (daar heb ik een Diepe Verbinding mee), 5Ritmes, Ecstatic Dance, Biodanza etc.    

~ Globale Transformatie door Dans en Beweging ~    

Wil je Samen Werken en/ of meer Info?   

Neem dan contact op! letsdance4light@gmail.com     

Video met mijn Verhaal; Helende Ervaring met Dans (Omroep Gelderland): https://www.youtube.com/watch?v=KLc9ZIQEEkY    

Voor meer info:  Korte Elevator Pitch (uitprobeersel): https://www.youtube.com/watch?v=PRkvlw1xW6s    

Over mijn Verbinding met Dans én Ervaring met Dans door Trauma en Pijn naar Vreugde en Licht, zie hier: https://www.sportiefinnederland.nl/post/van-burn-out-naar-dansend-de-wereld-in & https://www.gofundme.com/f/letsdance4light    

Movement Medicine:  

Als Basis om de Wereld in te kunnen vertrekken met Let’s Dance 4 Light! wordt het huidige bedrag ingezet voor de Opleiding Movement Medicine. Movement Medicine is een therapeutische Dansopleiding, waarbij Heling en Transformatie plaats vindt door met Alles te Dansen wat er in je Aanwezig is. Zowel Pijn en Trauma, als Vreugde en Liefde. Deze Basis zet ik in voor Mijn Project Let’s Dance 4 Light!    

Specificaties streefbedrag  € 6733:  

Accommodatie & voeding Module 1 € 607,91  

Accommodatie & voeding Module 2 € 718,40 

Accommodatie & voeding Module 3 € 718,40  

Reiskosten Module 3 € 213,33  

Opleiding betaling termijn 2 (laatste termijn, korting) € 2.740,96   

Initiation Retreat (voorwaarde opleiding) € 1.734,35   

Alle overige betalingen; meerdere Dans~retraites, reiskosten & accommodatie & voeding, wekelijkse Dans~lessen en eerste helft lesgeld heb ik reeds betaald.     

Meer info over Movement Medicine: https://vimeo.com/195500344    

En de Opleiding: https://www.schoolofmovementmedicine.com/   

Let's Dance 4 Light! ~ Creaties:  

Wil je kennis maken met Let’s Dance 4 Light! ? Kom dan naar een van de Dans middagen of avonden die ik Organiseer in Samenwerking met zeer gekwalificeerde DJ’s, Ceremonieleid(st)ers, Teachers e.a.! En volg mij op Facebook en Instagram: Vicky WomenLight   

Tot Dans! 

Namasté, ~ Vicky ~   

~~~~~  

(English Translation) 

Only € 1,435 of the total amount to go! In recent years (without money at the start, but strong Faith & Trust in my Dream and Mission on Earth) I have collected almost € 15,000, how Beautiful is that!

Do you support with the last bit? I will then offer you a Free Participation in a Let's Dance 4 Light! ~ Creation as soon as they reappear! Follow me on Facebook (Vicky WomenLight) and you will stay informed!

From Love and a lot's of Gratitude for Everything achieved so far, I Bow, ~ Vicky ~

Support Vicky with her Dream & Mission to bring Light into the World through Dance!  

~ Bring Light and Joy into the World, exactly where there is (for a moment) no more! ~ Support ME by sponsoring and / or sharing My Campaign!   

What does Let’s Dance 4 Light! Mean? 

Let’s Dance 4 Light! stands for; 

~ Dancing with EVERYTHING what is Present in you; Light and Dark, The Masculine and the Feminine, All Dualities. 

~ Healing and Transformation; By Dancing with and through Pain and Trauma. And by Embracing this and Getting it Moving,Experiencing Light and Joy again! 

~Connection with others From Love, the Heart; By sharing Dance, vulnerability, joy,power and Love with each other.In the Embrace of Everything who you Are and who the Other is, we find Each other, in Unity.  

Future plan: 

Let’s Dance 4 Light! wants to BE Present there in the World where it is extra needed. 

~ Where People Live in circumstances where there is (temporarily) little Light (visible). 

~ Where People Suffer (unnecessarily). 

~ Where People can 'use' extra Joy and Love. 

~ And Connection to EACH OTHER at Collective (Heart ~) Level.  

Community / Collaboration:    

Let’s Dance 4 Light! stands for Community and Collaboration with different disciplines, where Everyone stands in his / her Power and Your Unique Talent is used.   

Let’s Dance 4 Light! works demand-oriented instead of supply-oriented. That means that we Deliver what is 'Needed' and what Connects to the place and to the people where We are.    

With Let's Dance 4 Light! Vicky creates a platform for creative collaboration, from the Source and the Heart. By bringing movement and dance to EVERYTHING that IS (also pain and trauma) Healing can arise, your Light can Shine again and you can Connect in Love with Others! Currently building a Community, in which we can Bring Healing from our Unique Talents, through Dance & Movement (in the broadest sense of the word), WorldWide.   

Think by Movement and Collaboration, for example, of Collaboration in: Dance, Music, Singing, Breathwork, Massages, Yoga, Theater, Water~Healing et al. Forms of Healing. Various Art Forms & Various Dance~Currents, such as: Movement Medicine (I have a Deep Connection with that), 5Rhythms, Ecstatic Dance, Biodanza etc.    

~Global Transformation through Dance and Movement~    

Do you want to Collaborate and/ or more Info?   

Then get in touch! letsdance4light@gmail.com      

Video with my Story; Healing Experience with Dance (Broadcaster Gelderland): http://youtube.com/watch?v=C7_fBMKWNeU   

For more info: Short Elevator Pitch (try out): https://youtu.be/1Dx4MDfXkQY   

Over my Connection with Dance ánd Experience with Dance through Trauma and Pain to Joy and Light, see here: https://www.sportiefinnederland.nl/post/van-burn-out-naar-dansend-de-wereld-in  (you can find the English translation of this article on gofundme, update 7, see next) https://www.gofundme.com/f/letsdance4light      

Movement Medicine:   

As a Basis to be able to go into the World with Let’s Dance 4 Light! the current amount is used for the Movement Medicine Education.  Movement Medicine is a therapeutic Dance Education, in which Healing and Transformation takes place by Dancing with Everything that is Present in you. As well Pain and Trauma as Joy and Love.  I use this Basis for My Project Let’s Dance 4 Light!  

Specifications target amount € 6733:  

Accomodation & food Module 1 € 607,91  

Accomodation & food Module 2 € 718,40  

Accomodation & food Module 3 € 718,40  

Travel costs Module 3 € 213,33  

Tuition fees installment 2 (last term, reduction) € 2.740,96  

Initiation Retreat (prerequisite Education) € 1.734,35   

All other payments; several Dance~retreats, travel costs & accomodation & food, weekly Dance~lessons and first half of tuition fees I have already payed.    

More info about Movement Medicine: https://vimeo.com/195500344      

And the Education: https://www.schoolofmovementmedicine.com/     

Let's Dance 4 Light! ~ Creations:   

Do you want to get acquainted with Let’s Dance 4 Light!? Then come to one of the Dance afternoons or evenings that I Organize in Collaboration with highly qualified DJs, Ceremony leaders and Teachers et al.!  And follow me on Facebook and Instagram: Vicky WomenLight    

Until Dance!  

Namasté, ~ Vicky ~ 

B. Visser aan teamlid Vicky WomenLight

Ik voel je door al mijn aderen wanneer ik je ont’moet vis social media. Ben zo geraakt door wat je brengt, je diepte, je puurheid, je zijn. Graag draag ik een beetje bij aan jouw droom mooie ziel 🙏🏼🌈💫

€ 25

23-11-2019

E. van Veen aan teamlid Vicky WomenLight

Lieve Vicky...............maak jouw dromen waar.Liefs en kus...Eliene.

€ 15

18-09-2019

H. van Leerzem aan teamlid Vicky WomenLight

Mooi initiatief!

€ 25

16-09-2019

Anoniem aan teamlid Vicky WomenLight

€ 10

16-09-2019

N. Halliday aan teamlid Vicky WomenLight

Beautiful ♥️

€ 25

25-05-2019

A. Hoogendoorn aan teamlid Vicky WomenLight

Omdat ik bewonder wat je doet om anderen en jezelf te helpen!

€ 25

24-05-2019

W. eussen aan teamlid Vicky WomenLight

Graag gedaan. Het raakt me als ik je verhaal lees :-) <3

€ 11

21-05-2019

Anoniem aan teamlid Vicky WomenLight

€ 10

24-04-2019

1
2
3
4
dakje met Geef-logo
€ 651 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 2.088
31%
32

donaties

49

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar deze actievoerder:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon
Er wordt uitbetaald op een SEPA IBAN rekeningnummer met de volgende tenaamstelling: V. Bousardt

Delen

Aan wie wil je doneren?
×
Geen profielfoto
Vicky WomenLight

€ 651,11 opgehaald