OK
×

Het ANBI logo

VOORWAARDEN AAN GEBRUIK

Er zijn in Nederland 40.000+ Algemeen Nut Beogende Instellingen die afgekort ANBI zijn. De belastingdienst in Nederland bepaalt of een organisatie een ANBI is. Voor een overzicht van ANBI organisaties en instellingen, zie bijvoorbeeld: geef.nl/doelen

In toenemende mate willen bij Geef.nl geregistreerde instellingen het ANBI-logo inzetten bij hun fondsenwerving. Geef.nl juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat het ANBI-logo dat zij gratis ter beschikking stelt aan aangesloten goede doelen rechtmatig wordt gebruikt omdat alleen ANBI organisaties in Nederland dit logo mogen voeren. De onderstaande voorwaarden voor het gebruik van de bij het Benelux Merkenbureau geregistreerde ANBI logo blauw en ANBI logo wit zijn dus noodzakelijk om misbruik van het gratis door Geef.nl beschikbaar gestelde logo tegen te gaan.
 

Voorwaarden

Let op!: aan het gebruik van het ANBI-logo zijn dus een aantal voorwaarden verbonden. Geef.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

Door gebruik te maken van het ANBI-logo stemt een instelling en haar bestuurders/medewerkers in met de volgende algemene voorwaarden gebruik ANBI-logo:

 1. De instelling is aangemeld en geactiveerd bij de website Geef.nl van Geef.nl en heeft naast de standaard opgevraagde documenten een kopie van de afgegeven ANBI-beschikking opgestuurd plus een kopie identiteitsbewijs van alle bestuursleden. Aanmelden kan via de volgende URL en is dus minimaal vereist: http://www.geef.nl/doel/nieuw. Na aanmelding ontvangt de organisatie een "ACTIE VAN UW KANT NOODZAKELIJK" e-mail waarin gevraagd wordt om kopie notariele statuten, uittreksel KvK, kopie identiteitsbewijs bestuurders en een kopie van de ANBI beschikking. Pas nadat het bovenstaande aanmeldformulier is gebruikt en alle gevraagde documenten in het bezit zijn wordt de organisatie geactiveerd en kan vanaf het moment van activeren het ANBI logo gebruikt worden.
 2. Het ANBI-logo is uitgeven door Geef.nl en niet door de Belastingdienst;
 3. Het intellectueel eigendom respectievelijk auteursrecht is eigendom van Geef.nl;
 4. Het ANBI-logo is slechts bedoeld voor het visueel maken van het feit dat de instelling in het bezit is van een geldige ANBI-beschikking en dat hiermee verbonden fiscale faciliteiten van toepassing zijn;
 5. Het ANBI-logo mag alleen getoond worden indien de instelling voldoet en blijft voldoen aan de eisen van de Belastingdienst met betrekking tot de aanwijzing als Algemeen Nut Beogende Instelling;
 6. De database van de Belastingdienst geeft uitsluitsel over de geldigheid van de ANBI-beschikking het logo is slechts een hulpmiddel dit kenbaar te maken;
 7. Geef.nl sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het misbruiken dan wel verkeerd gebruiken van het ANBI-logo;
 8. De gebruiker van het ANBI-logo vrijwaart Geef.nl van alle claims die voortvloeien uit het al dan niet opzettelijk onjuist voeren van het ANBI-logo;
 9. Het is voor niet als ANBI aangemerkte instellingen of instellingen waarvan de ANBI-beschikking is ingetrokken verboden om het ANBI-logo te gebruiken, voeren of weer te geven;
 10. Uit de wijze waarop het logo door een ANBI-instelling wordt gebruikt dient duidelijk te blijken dat het logo verwijst naar een geldige ANBI-beschikking in de database van de Belastingdienst;
 11. Het ANBI-logo mag niet worden gebruikt op een manier die suggereert dat ANBI-instelling faciliteiten van een derde sponsort, goedkeurt of aanbeveelt indien dit niet het geval is;
 12. Het ANBI-logo mag niet worden gebruikt op een manier waardoor een negatief beeld wordt gegeven van ANBI-instellingen;
 13. Het is de instelling uitsluitend toegestaan om het ANBI-logo voor eigen uitingen te gebruiken;
 14. Het is derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geef.nl niet toegestaan om het ANBI-logo apart of in combinatie met de aanduiding van een instelling te gebruiken. Derden kunnen in contact treden met Geef.nl voor een licentieovereenkomst tot het gebruik van het ANBI logo op de website.
 15. Het is commerciële websites waarop producten en/of diensten verkocht worden en waarbij een x bedrag naar een goed doel gaat NIET toegestaan het ANBI logo te gebruiken zonder dat hiervoor een licentie tegen vergoeding wordt afgenomen via Geef.nl.
 16. Geef.nl behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden worden door de aangesloten goede doelen aanvaart zolang een goed doel is aangesloten bij Geef.nl of een derde partij een licentieovereenkomst m.b.t. het gebruik van het logo heeft met Geef.nl.
 17. Geef.nl kan het ANBI logo in licentie uitgeven aan een andere organisatie dan Geef.nl zelf. De voorwaarden die deze organisatie stelt aan het gebruik van het ANBI logo kunnen verschillen maar dienen opgevolgd te worden omdat het ANBI logo een andere houder en dus eigenaar heeft. Indien het ANBI logo in licentie uitgegeven wordt aan een andere organisatie wordt dit bekend gemaakt via de nieuwsbrief van Geef.nl. Alle rechten en plichten komen dan te vervallen en de nieuwe voorwaarden van de nieuwe eigenaar dienen opgevolgd of geweigerd te worden.
 18. Goede doelen die het ANBI logo op hun uitingen gebruiken moeten naast ingeschreven zijn bij Geef.nl met een algemeen e-mailadres ingeschreven zijn op de nieuwsbrief van Geef.nl / Geef.nl. Dit omdat via de nieuwsbrief eventuele wijzigingen m.b.t. het gebruik van het ANBI logo gemeld worden.

Het ANBI-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van Geef.nl worden vermeld. Bij gebruik zonder toestemming van ANBI of foutieve toepassing van het logo kunnen juridische stappen worden ondernomen. Aan het gebruik van het ANBI-logo kunnen geen rechten worden ontleend.

Het logo is een ontwerp van METJE Grafisch ontwerp & advies. Wij danken METJE voor het geheel belangeloos ter beschikking stellen van het ANBI-logo in diverse formaten. Uiteraard kunnen goede doelen gebruik maken van de dienstverlening van METJE Grafisch ontwerp & advies.
 

Downloaden logo

Door het downloaden van het ANBI logo bent u akkoord gegaan met de bovenstaande voorwaarden om de drukwerk variant van het logo te downloaden en te gebruiken op uitingen.

Meer informatie over het ANBI logo

 1. Is het ANBI logo een keurmerk? Antwoord: Nee, het ANBI logo is geen keurmerk!
 2. Waarom is Geef.nl met een ANBI logo gekomen? Antwoord: Veel goede doelen aangesloten bij Geef.nl gaven aan dat ze het zo jammer vonden dat er geen ANBI logo beschikbaar wordt gesteld door de belastingdienst. "Zo kunnen we namelijk niet makkelijk aangeven dat we ANBI zijn" was een veel geplaatste opmerking. Geef.nl heeft op basis van deze input besloten een eigen ANBI logo te lanceren.
 3. Wordt dit ANBI logo niet als een keurmerk opgevat? Antwoord: Wellicht. Het ANBI logo is geen keurmerk. Echter indien meer en meer goede doelen het logo gebruiken in hun uitingen kan het voorkomen dat het publiek dit gaat oppakken als een keurmerk. Het is en blijft natuurlijk geen keurmerk maar het zou kunnen dat het publiek dit gaat opvatten alszijnde een keurmerk. Dat is niet onze intentie maar aan de andere kant hebben goede doelen nu een manier om uit te dragen dat ze voor het algemeen nut bezig zijn en dit nu ook makkelijker kunnen communiceren zonder dat hier 1 cent tegenover staat.
 4. Had de belastingdienst de goede doelen geen ANBI logo moeten aanbieden? Antwoord: wat ons betreft JA! Echter is dit niet gebeurd en hebben we besloten er dan maar zelf 1 te lanceren zodat ANBI's mits het logo breed uitgedragen wordt kunnen aantonen dat ze een ANBI zijn.
 5. Is Geef.nl bereid het ANBI logo aan de belastingdienst over te dragen? Antwoord: JA. Echter zullen wij niet zelf actief de belastingdienst benaderen omdat we dan door de bureaucratische molen heen moeten voordat een en ander geregeld is. Goede doelen die graag zien dat de belastingdienst dit ANBI logo adopteert en gaat uitdelen aan ANBI's in Nederland roepen wij op zelf actie richting de belastingdienst te gaan nemen zodat wellicht binnenkort Geef.nl geen eigenaar meer is van het ANBI logo maar de belastingdienst en alles neer is gezet zoals het vanaf dag 1 gemoeten had.
 6. En wat als de belastingdienst nu met een eigen ANBI logo komt? Antwoord: Daar hebben wij geen probleem mee. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij de ANBI logo's op onze websites aanpassen aan het logo dat de belastingdienst eventueel lanceert. Wellicht dat de belastingdienst in gaat zien wat er bij de goede doelen leeft en krijgen we ze met zijn allen zover dat ze het ANBI logo adopteren en overnemen van Geef.nl. Mochten ze toch met een eigen logo komen dan zullen wij stoppen met het ANBI logo dat Geef.nl heeft gelanceerd maar dit kan wellicht voor kosten bij goede doelen zorgen omdat ze wellicht hun uitingen moeten gaan aanpassen naar een nieuw ANBI logo.
 7. En wat als de belastingdienst eist dat goede doelen stoppen met het voeren van het ANBI logo dat Geef.nl ter beschikking stelt? Antwoord: Dat is een lastige. We kennen met zijn allen het nut van het hebben van het ANBI logo. Echter als de belastingdienst vindt dat we hiermee te ver gaan met zijn allen dan zitten we met zijn allen in een lastig parket. Waarschijnlijk komt het niet zo ver. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen we een en ander via onze nieuwsbrief met de achterban delen en kijken wat de aangesloten goede doelen hiervan vinden.
 8. Zijn er voorwaarden verbonden aan het voeren van het ANBI logo? Antwoord: Ja, zie deze pagina vanaf het begin.