OK
×

Stifting Fryslân Fûns

Stifting Fryslân Fûns logo 1

It Fryslân Fûns makket ferbining

Ferbining tusken oan de iene kant Friezen en alle oaren dy't de Fryske taal en dêrmei kultuer in waarm hert tadrage en in jildlike bydrage jaan wolle.

Oan de oare kant minsken dy't stipe sykje om harren ideeën ta behâld fan de Fryske taal konkreet te meitsjen.

It Fryslân Fûns kin jild tasizze oan inisjativen fan of yn

 • Frysk ûnderwiis, media en literatuer
 • brûken fan Fryske taal yn amtlike, saaklike en rjochtlike omjouwing
 • muzyk- en toanielferienigingen
 • Fryske kuenst & kultuer
 • Fryske sport en natuer
 • Fryske 'dingen' en tradysjes

Alle inisjativen moatte te krijen hawwe mei it fuortsterkjen en behâlden fan de Fryske taal of Fryske streektalen. 

Jlid fan en foar Fryslân

 • It Fryslân Fûns stiet iepen foar jo:
 • donaasje
 • perioadieke skinking
 • jefte
 • bydrage fia legaat of testamint
 • jild foar Fryslân

It Fryslân Fûns is in ûnôfhinklike stifting sûnder winsteachmerk. De stifting hat de ANBI-status. It Fryslân Fûns is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging, mar stiet der ûnôfhinklik fan.

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 2.460opgehaald
52donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
852385493
Geef:
10448

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo