OK
×

Donatievoorwaarden

Geef.nl

Door gebruik te maken van het Donatieplatform van Geef.nl stemt de Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Via het Donatieplatform stelt Geef.nl Donateurs in staat om donaties, schenkingen of giften te doen en gebruik te maken van de diensten van Geef.nl. Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Geef.nl en de Donateur.

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van het Donatieplatform donaties, schenkingen of giften wenst te maken;
Donatie: een door de donateur geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie via een (C)PSP waarbij een donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan Geef.nl, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is;
Donatieformulier: middel om online een donatie te doen;
Donatieplatform: Alle door Geef.nl ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website(s) – die het mogelijk maakt een Donatie te doen, onder andere bestaande uit de applicaties van Geef.nl voor de websites, tablets en smartphones.
Geef.nl: Geef B.V., gevestigd in Heerlen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83536469;
Begunstigde: Elke particulier of charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die via het Donatieplatform van Geef.nl, dan wel anderszins giften ontvangt vanuit Donateurs via een Donatie;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Geef.nl en de Donateur;
Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
Website(s): Alle door Geef.nl te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere geef.nl en onlinecollecteren.nl.
(C)PSP: (Collecterende) Payment Service Provider. Dit is een betaaldienstverlener die Geef.nl een geautomatiseerde en veilige betalingsomgeving aanbiedt, waarbij donaties onder hun supervisie worden geïnd en uitbetaald aan Geef.nl.

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van Geef.nl en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Geef.nl schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 1. 2. Voor het gebruik van het Donatieplatform, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Algemeen

Art. 2. 1. Geef.nl maakt het mogelijk om via het Donatieplatform donaties te maken aan één of meerdere Begunstigden.

Art. 2. 2. Mocht de Donateur zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de Donateur geen gebruik te maken van het Donatieplatform. Indien de Donateur gebruik maakt van het Donatieplatform dat stemt de Donateur eveneens in met deze Donatievoorwaarden.

Rechten en plichten Geef.nl

Art. 3. 1. Donateur doneert aan het Geef.nl platform waarbij het platform de donaties ontvangt via een Collecterende Payment Service Provider (CPSP). Geef.nl draagt ervoor zorg dat Donaties die via het Donatieplatform gedaan worden uiteindelijk terecht komen bij de door de Donateur aangewezen ontvangende partij (Begunstigde) op een eigen onafhankelijke wijze. In die gevallen waarbij de uitbetaling van de donatie 3+ maanden mislukt zal de donatie aan een andere vergelijkbare ontvangende partij (Begunstigde), in dit geval een Goed Doel overgemaakt worden.

Art. 3. 2. Geef.nl behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of deze Donatievoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Art. 3. 3. Geef.nl mag bij de uitvoering van deze overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Geef.nl ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als Geef.nl zelf.

Art. 3. 4. Geef.nl mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

Rechten en plichten Donateur

Art. 4. 1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

Art. 4. 2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Geef.nl verschafte informatie en gegevens.

Art. 4. 3. Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Art. 4. 4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@geef.nl.

Donaties

Art. 5. 1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Art. 5. 2. Om een donatie te kunnen doen, dient Donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Art. 5. 3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de donatie.

Art. 5. 4. Geef.nl zal de Donatie overmaken aan de Begunstigde. Om de transactie mogelijk te maken, zullen de door Geef.nl te maken (transactie)kosten voor het faciliteren van de Donatie worden verrekend op basis van een inhouding op de Donatie van een donateur.

Art. 5. 5. Geef.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.

Art. 5. 6. De Donaties zullen, na verrekening van de kosten doorbelast aan de donateur, maandelijks aan de Begunstigde worden uitgekeerd, doch uiterlijk binnen 45 dagen, nadat de Donatie door Geef.nl is ontvangen.

Websites

Art. 6. 1. Geef.nl heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

Art. 6. 2. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden bevatten. Wanneer Geef.nl links naar informatie van de Begunstigde aanbiedt, betekent dit niet dat Geef.nl deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Geef.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Geef.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

Art. 6. 3. Gebruikers van de Website(s) en het Donatieplatform kunnen zelf de inhoud plaatsen op de Website(s) en/of in het Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden. Wel zal Geef.nl te allen tijde klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud wijzigen en/of verwijderen.

Art. 6. 4. Geef.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Geef.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Geef.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Art. 6. 5. Geef.nl streeft ernaar om de Website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar geeft daarvoor geen enkele garantie af. Geef.nl is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens Geef.nl ontstaat.

Art. 6. 6. Het is de Donateur niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website(s) aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

Art. 6. 7. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s) is geheel voor eigen risico van de Donateur. Geef.nl garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s) ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Persoonsgegevens

Art. 7. 1. Het uitgangspunt van Geef.nl is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Geef.nl niet verplicht is. Geef.nl verzamelt de persoonsgegevens van de Donateur wanneer de Donateur zijn of haar persoonsgegevens via het Donatieplatform en/of Website(s) registreert of invoert en maakt hierbij de 1e letter van de voornaam plus achternaam bekend bij een donatie op de website. Indien een donateur niet wil dat zijn of haar afgekorte naam op de website getoond wordt moet er gekozen worden voor de optie anoniem doneren.

Art. 7. 2. Geef.nl, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

Art. 7. 3. Geef.nl respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan Geef.nl verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Art. 7. 4. Op de Website(s) en/of Donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Geef.nl toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Geef.nl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Donateur omgaan.

Art. 7. 5. Op de Website(s) en het Donatieplatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Donateur doen.

Gegevensverwerking

Art. 8. 1. De gegevens die de Donateur op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door Geef.nl verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).

Art. 8. 2. De persoonsgegevens van de Donateur worden door Geef.nl verwerkt om:
a) het Donatieplatform te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van de Begunstigde, diensten van Geef.nl en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de Donateur zich kan afmelden;
c) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Geef.nl in welke vorm dan ook;
d) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
e) het Donatieplatform te kunnen beveiligen;
f) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Geef.nl gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de Donateur.

Aansprakelijkheid

Art. 9. 1. De aansprakelijkheid van Geef.nl jegens de Donateur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via de Donatiemodule gedoneerde bedrag, althans voor zover de Donateur niet tot een donatie is gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Donateur in de maand, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geef.nl.

Art. 9. 2. De aansprakelijkheid van Geef.nl wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.

Art. 9. 3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Geef.nl beperkt tot de directe schade van de Donateur.

Art. 9. 4. Geef.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten voor de Begunstigde tot gevolg hebben.

Art. 9. 5. Geef.nl zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Donateur jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Donateur als voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden. De Donateur zal Geef.nl ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 10. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het Donatieplatform liggen bij Geef.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Geef.nl behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Art. 10. 2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website(s) en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Art. 10. 3. Er worden door Geef.nl geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Donateur verleend.

Art. 10. 4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Geef.nl en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.<

Art. 10. 5. Onder de Donatievoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Geef.nl de Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het Donatieplatform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Geef.nl aan de Donateur ter beschikking worden gesteld.

Art. 10. 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geef.nl.

Art. 10. 7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Slotbepalingen

Art. 11. 1. Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Art. 11. 2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Geef.nl, thans zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Geef.nl om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Art. 11. 3. Indien enig in deze Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Laatste wijziging en update: 3 augustus 2021