Annuleren
OK
×

Donatievoorwaarden

Door gebruik te kunnen maken van het Donatieplatform van Geef.nl stemt de Donateur in met deze Donatievoorwaarden.
Via het Donatieplatform stelt Geef.nl Donateurs in staat om donaties, schenkingen of
giften te doen en gebruik te maken van de diensten van Geef.nl. Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing
op alle transacties tussen Geef.nl en de Donateur.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Donateur: degene, een n atuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van het Donatieplatform
donaties, schenkingen of giften wenst te maken;
Donatie: een door de donateur geschonken geldbedrag;
Donatieformulier: middel om online een donatie te doen;
Donatieplatform: Alle door Geef.nl ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website(s) –
die het mogelijk maakt om (online) te doneren, onder andere bestaande uit de applicaties van Geef.nl voor
de websites, tablets en smartphones.
Online doneren: het geven van geld middels een elektronische transactie via de Website;
Geef.nl: Stichting GeefGratis, gevestigd in Zeeland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 17137130;
Goede Doel: Elke charitatieve instelling, fonds en/of rechtspersoon, die via het Donatieplatform van
Geef.nl, dan wel anderszins giften wenst te ontvangen van Donateurs;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Geef.nl en de Donateur;
Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht
dan wel overeenkomst in het leven roept.
Website(s): Alle door Geef.nl te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere www.geef.nl en
www.geefgratis.nl.

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van
alle transacties van Geef.nl en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde
voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van
deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Geef.nl schriftelijk
zijn bevestigd.
2. Voor het gebruik van het Donatieplatform, stemt Donateur in met deze donatievoorwaarden.

Algemeen

Art. 2. 1. Geef.nl maakt het mogelijk om via het Donatieplatform donaties te maken aan één of meerdere
Goede Doelen, acties of projecten.
2. Mocht de Donateur zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de Donateur geen
gebruik te maken van het Donatieplatform. Indien de Donateur gebruik maakt van het Donatieplatform
dat stemt de Donateur eveneens in met deze voorwaarden.

Rechten en plichten GeefGratis

Art. 3. 1. Geef.nl draagt ervoor zorg, dat Donaties die via het Donatieplatform gedaan worden terecht
komen bij het door de Donateur aangewezen Goede Doel. In de gevallen dat een donatie om welke reden
dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de donatie aan een ander Goed Doel met soortgelijke doelstelling
overgemaakt worden.
2. Geef.nl behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of deze voorwaarden te wijzigen en/of uit te
breiden.
3. Geef.nl mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits Geef.nl
ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding
en privacy als Geef.nl zelf.
4. Geef.nl mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

Rechten en plichten Donateur

Art. 4. 1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart
Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan Geef.nl verschafte informatie en gegevens.
3. Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover
hij/zij zeggenschap heeft.
4. De Donateur heeft het recht om binnen 7 dagen van zijn reeds geplaatste donatie af te zien. Dit moet
kenbaar gemaakt worden via email of per brief aan Geef.nl met de datum, het bedrag, de tenaamstelling
en het goede doel waaraan gedoneerd is, zodat deze transactie direct geannuleerd kan worden. De Donateur
ontvangt binnen 14 werkdagen zijn donatie retour op zijn bankrekening.
5. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen ingediend
worden door een e-mail te sturen naar: info@geef.nl.

Donaties

Art. 5. 1. Om een donatie te kunnen doen, dient Donateur alle stappen van het donatieproces en alle stappen
van het betalingsproces succesvol te doorlopen.
2. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de
hoogte en frequentie van de donatie.
3. Geef.nl zal de Donatie na aftrek van (transactie)kosten overmaken aan het Goede Doel. Om de transactie
mogelijk te maken, zullen de door Geef.nl te maken kosten voor het faciliteren van de Donatie worden
vastgesteld op 8% van de Donatie. De hier genoemde kosten zullen verrekend worden op basis van een
inhouding op de Donatie.
4. Geef.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval
zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.
5. De Donaties zullen, zo mogelijk na verrekening van de kosten, maandelijks aan de Goede Doelen worden
uitgekeerd, doch uiterlijk binnen 45 dagen, nadat de Donatie door Geef.nl is ontvangen, dan wel nadat
acties en projecten van Goede Doelen zijn beëindigd.

Websites

Art. 6. 1. Geef.nl heeft de inhoud van de Website(s) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De
getoonde informatie op de Website(s) kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig
van derden.
2. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de
websites van derden bevatten. Wanneer Geef.nl links naar informatie van Goede Doelen aanbiedt, betekent
dit niet dat Geef.nl deze aangeboden informatie of diensten aanbeveelt. Geef.nl heeft geen zeggenschap
over de inhoud van deze websites. Geef.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.
3. Gebruikers van de Website(s) en het Donatieplatform kunnen zelf de inhoud plaatsen op de Website(s)
en/of in het Donatieplatform. Hierop wordt geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht gehouden.
Wel zal Geef.nl te allen tijde klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig de inhoud
wijzigen en/of verwijderen.
4. Geef.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige
vorm van onrechtmatig gebruik. Geef.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen
ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Geef.nl is niet
aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende
beveiliging. 
5. Geef.nl streeft ernaar om de Website(s) en de online donatiemodule doorlopend online te houden, maar
geeft daarvoor geen enkele garantie af. Geef.nl is gerechtigd de Website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van
de Website(s) zonder dat hierdoor enig recht van de Donateur op schadevergoeding jegens Geef.nl ontstaat.
6. Het is de Donateur niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen
tot het besloten deel van de Website(s) aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins
te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van
de Website(s) aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.
7. De Donateur is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website(s). Het gebruik van de Website(s)
is geheel voor eigen risico van de Donateur. Geef.nl garandeert dan ook niet dat (de inhoud van) haar
website te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is en staat er niet voor in dat de Website(s)
ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en
dat gebreken kunnen worden verholpen, alsmede dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen)
gebruiken.

Persoonsgegevens

Art. 7. 1. Het uitgangspunt van Geef.nl is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Geef.nl niet verplicht
is. Geef.nl verzamelt de persoonsgegevens van de Donateur wanneer de Donateur zijn of haar persoonsgegevens
via het Donatieplatform en/of Website(s) registreert of invoert.
2. Geef.nl, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken
deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.
3. Geef.nl respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
de Donateur aan Geef.nl verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
daaraan stelt.
4. Op de Website(s) en/of Donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan Geef.nl
toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt Geef.nl geen verantwoordelijkheid ten
aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Donateur omgaan.
5. Op de Website(s) en het Donatieplatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten
of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: Facebook, Twitter en WhatsApp. Deze mogelijkheid
wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de
privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de
persoonsgegevens van de Donateur doen.

Gegevensverwerking

Art. 8. 1. De gegevens die de Donateur op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie,
worden door Geef.nl verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook
of Twitter).
2. De persoonsgegevens van de Donateur worden door Geef.nl verwerkt om:
a) het Donatieplatform te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van
Goede Doelen, diensten van Geef.nl en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de
Donateur zich kan afmelden;
c) de Donateur te kunnen koppelen met (andere) Goede Doelen, acties of projecten op het Donatieplatform;
d) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van
Geef.nl in welke vorm dan ook;
e) te gebruiken voor commerciële doeleinden van derden;
f) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
g) het Donatieplatform te kunnen beveiligen;
Pagina 4 van 5
h) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Geef.nl gebruikersstatistieken
opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie,
waaronder het IP-adres van de Donateur.

Aansprakelijkheid

Art. 9. 1. De aansprakelijkheid van Geef.nl jegens de Donateur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis
-waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de
Donateur via de Donatiemodule gedoneerde bedrag, althans voor zover de Donateur niet tot een donatie is
gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Donateur in de maand, waarin zich de gebeurtenis
heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove
schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geef.nl.
2. De aansprakelijkheid van Geef.nl wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt
door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.
3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Geef.nl beperkt tot de directe schade van de
Donateur.
4. Geef.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren
van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten van het
Goede Doel tot gevolg hebben.
5. Geef.nl zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Donateur jegens derden zal worden gehouden,
anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Donateur als voortvloeiend uit deze
voorwaarden. De Donateur zal Geef.nl ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 10. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s)
en het Donatieplatform liggen bij Geef.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen
is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Geef.nl behoudens en slechts voor
zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve
applicaties) van de Website(s) en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere
webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.
3. Er worden door Geef.nl geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele
eigendomsrechten aan de Donateur verleend.
4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s
bevat die eigendom zijn van Geef.nl en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele
eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten,
merkrechten en octrooien.
5. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Geef.nl de Donateur een
beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de
bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het Donatieplatform te
bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door Geef.nl aan de Donateur
ter beschikking worden gesteld.
6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden,
te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te
gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geef.nl.
7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten
te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Slotbepalingen

Art. 11. 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd,
zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Geef.nl, thans 
Pagina 5 van 5
zijnde Zeeland (provincie Noord-Brabant), onverminderd het recht van Geef.nl om de wettelijk of bij
verdrag bevoegde rechter te kiezen.
3. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard,
dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde
strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.

Onze ref: 28-343-5-donatievw