OK
×

Quashie School Project

Quashie School Project logo 1
Het Quashie School Project heeft als doel om leer­lingen in Ghana een vervolg­oplei­ding of een beroeps­oplei­ding te laten vol­gen en ze hierin zelf een keu­ze te laten ma­ken. Dit bete­kent mini­maal 6 jaar (finan­ciële) onder­steu­ning en per­soon­lijke bege­lei­ding voor het kind en, waar nodig, de ou­ders. De basis van waar­uit het Quashie School Project han­delt is, niet het uit het hoofd le­ren van infor­matie, niet het klaar­stomen voor de maat­schap­pij, niet het klakke­loos vol­gen wat voor­geschre­ven is, maar een kind vol­ledig tot bloei laten ko­men. Ieder kind kan zijn levens­droom vol­ledig voe­len en voe­den, zonder de reali­teit uit het oog te ver­lie­zen.
dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 3.829,72opgehaald
70donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
860642008
Geef:
9830

Volg ons ook op

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo