OK
×

K-vriendelijk (Stichting)

K-vriendelijk (Stichting) logo 1

Organisatienaam:

K-vriendelijk (Stichting)

Bezoekadres:

Bouwstraat 1
7731CP Ommen
Nederland
Alleen op afspraak

Postadres:

postbus 47
7730AA Ommen
Nederland

E-mailadres:

info@k-vriendelijk.nl

Telefoonnummer:

0031529760011

Faxnummer:

0031529760012

RSIN nummer:

8194.82.420

KvK-nummer:

08176311

Bestuurders
Naam
Functietitel
Datum in dienst
Jannet de Moor
Bestuurder
28-05-2008

Activiteiten

Stichting K- vriendelijk biedt: • Individuele begeleiding. • Begeleiding groepsverband. • Logeeropvang en deeltijd wonen. • Dagopvang en naschoolse opvang. • Schoolmaatschappelijk werk. • Begeleid zelfstandig wonen. • Beschermd wonen.

Beloningsbeleid

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting. De vermogensvorming zal worden gemotiveerd aan de hand van de voorgenomen doelstellingen en activiteiten. Het (meerjaren)beleidsplan speelt hierbij een belangrijke rol. Het bestuur heeft uit zijn midden een penningmeester aangewezen. De penningmeester houdt alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot de stichting van ieder boekjaar administratief bij. Dit heeft o.a. betrekking op het beheersen van onkostenvergoedingen, vakantiegelden, wervings- en beheerskosten, de inkomsten en het vermogen. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Er zal jaarlijks binnen zes maanden na het aflopen van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten worden opgemaakt in de vorm van een jaarverslag door de accountant. Bestuurders zullen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning ontvangen, afgezien van vergoedingen voor gemaakte onkosten. Bij deze onkosten wordt gedoeld op kosten die bestuurders redelijkerwijs moeten maken om hun functie als bestuurder te kunnen vervullen. Wanneer een bestuurder tevens een uitvoerende functie heeft, dan mag hij voor die werkzaamheden wel een beloning ontvangen. Er zal dan sprake zijn van een indiensttreding binnen de stichting op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor verdere informatie over de wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren, besteden en verwerven, verwijzen wij naar de statuten van oprichting, welke digitaal bij ons zijn op te vragen.

Documenten

dakje met Geef-logo

De statistieken

Wat we tot nu toe samen hebben bereikt:

€ 1.925opgehaald
16donaties

Geregistreerd bij

ANBI
KvK:
RSIN:
8194.82.420
Geef:
2728

Delen

Download de Geef app

Appstore logoPlaystore logo