OK
×

Nije tiden, oare kneppels

Op vrijdag 16 november 1951 vond er grote beroering plaats op het Zaailand in Leeuwarden. Dit had te maken met de neerbuigende opstelling van de overheid ten aanzien van de Friese taal. Dit gebeuren (Kneppelfreed) speelde een belangrijke rol in de strijd voor de emancipatie van de Friese taal. Uiteindelijk kreeg het Fries in de Provincie Fryslân een officiële status.

Niettegenstaande de officiële status loopt het gebruik van het Fries toch terug. Dit komt mede doordat de overheid nog altijd niet serieus omgaat met het stimuleren van de taal. Verschillende partijen willen hier iets aan doen en het Fryslân Fûns wil dit financieel ondersteunen.

Het Fryslân Fûns wil de schakel zijn tussen mensen die (financiële) steun zoeken voor nieuwe initiatieven en mensen die die steun willen geven. Het fonds zamelt geld in voor alle initiatieven die direct of indirect te maken hebben met het versterken van de Friese taal.

Zeventig jaar na 'Kneppelfreed' zit de wereld anders in elkaar. In 1951 moest het recht worden vastgesteld. Vandaag de dag gaat het erom met een juridisch traject de overheid in beweging te krijgen. Vergelijkbaar: Urgenda won een rechtzaak om de overheid strengere klimaatdoelen te laten stellen.

De aanpak van Urgenda kan mogelijk ook werken voor het verbeteren van het Fries. Maar rechtzaken kosten geld. Daarvoor gaat het Fryslân Fûns nu geld inzamelen.

Concreet zamelt het Fryslân Fûns nu geld in voor juridische procedures voor het bereiken van een betere rechtspositie van het Fries. Voorbeelden van rechtzaken zijn een rechtzaak tegen de gemeente Waadhoeke voor Friestalige plaatsnamen en een mogelijke rechtzaak voor beter onderwijs in de Friese Taal.

Gaan mogelijke rechtzaken niet door of blijft er geld over? Dan komt het geld ten goede aan andere projecten die kunnen rekenen op steun van het Fryslân Fûns. Zo komt het altijd ten goede aan de Friese taal. Kijk op onze website: www.fryslanfuns.frl

Draagt u de Friese taal ook een warm hart toe? Steun ons dan! Elk bedrag is welkom. 

Mogen we op u rekenen?

----------------

Op freed 16 novimber 1951 wie der grutte opskuor op it Saailân yn Ljouwert. Dy hong nau gear mei de lytsachtsjende opstelling fan de oerheid foar it Frysk oer. Dit barren spile in wichtige rol yn 'e striid foar de emansipaasje fan 'e Fryske taal. Uteinlik krige it Frysk yn 'e provinsje Fryslân in offisjele status.

Nettsjinsteande de offisjele status wurdt it Frysk hieltyd minder brûkt.  Dat komt foar in part om’t de oerheid sleau om giet mei it Frysk. It Fryslân Fûns wol hjir wat oan dwaan.

It Fryslân Fûns is in skeakel tusken minsken dy’t stipe sykje foar harren nije inisjativen en minsken dy’t dêr stipe oan jaan wolle. It fûns sammelt jild yn foar alle inisjativen dy’t direkt of yndirekt te krijen hawwe mei it fuortsterkjen fan de eigen Fryske taal.  

Santich jier nei Kneppelfreed sit de wrâld oars yn elkoar. Yn 1951 moast it rjocht teplak set wurde. Hjoeddedei is mei in juridysk paad de oerheid yn beweging te setten: Urgenda wûn in rjochtssaak oer it fersleaukjen fan de klimaatoanpak.

De oanpak fan Urgenda kin foar it ferbetterjen fan it Frysk mooglik fertuten dwaan. Rûnom binne der inisjativen om de Urgenda oanpak te folgjen. Mar rjochtssaken kostje in soad jild. Dêrom sammelt it Fryslân Fûns no jild yn.

Konkreet sammelt it Fryslân Fûns no jild yn foar juridyske prosedueres foar it berikken fan in bettere rjochtsposysje fan it Frysk. Foarbylden hjirfan binne in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer Frysktalige plaknammen en in mooglike rjochtsaak foar better Frysk ûnderwiis.

Gean dy inisjativen net troch of is der jild oer? Dan komt it jild te'n goede oan de oare projekten dy’t it Fryslân Fûns stypje wol. It komt sa altyd te'n goede oan de Fryske taal. Sjoch marris op ús webside: www.fryslanfuns.frl 

Drage jo de Fryske taal ek in waarm hert ta, stypje ús dan! Elk bedrach is wolkom. Meie wy rekkenje op jo?

B. anneke Anneke

€ 25

19-11-2022

Anoniem

€ 25

14-11-2022

Anoniem

€ 10

05-07-2022

Anoniem

€ 90

27-12-2021

Sinteklaas

Sint had lopen denken Welke actie zal ik nu een keer wat schenken? Nije kneppels, nije tiden Dat projekt hat wat te bieden! Sint & Piet

€ 250

13-11-2021

Anoniem

€ 25

13-11-2021

Anoniem

€ 25

13-11-2021

Anoniem

€ 25

13-11-2021

1
2
3
4
5
6
dakje met Geef-logo
€ 3.515 opgehaald Het totaalbedrag wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Heb je zojuist gedoneerd? Dan kan het kan zo zijn dat je donatie nog niet is opgeteld bij het totaalbedrag. Geen zorgen, het komt vanzelf goed!
van € 25.000
waarvan € 2.215 via Geef.nl
14%
47

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar het goede doel:
shield-iconshield-iconshield-iconshield-iconshield-icon

Delen

Aan wie wil je doneren?
×