OK
×
Actievoerder
Theo de Vries

Ik ga een halve marathon rennen!

(english below)

 

In augustus 2017 is mijn broertje Marco de Vries samen met zijn vrouw Oana vertrokken om te gaan werken voor Stichting Poiana (kinder)vakantiehuis.

 

Deze stichting heeft het doel om weeskinderen en kinderen uit straatarme Roemeense (Roma) gezinnen :

 

- te stimuleren om naar school te gaan om zo uit hun uitzichtloze situatie te komen
- en te laten genieten en volledig kind te laten zijn tijdens vakantiekampen.
- daarnaast heeft de stichting het doel om voor arme en/of eenzame Roemeense bejaarden een verwen-dag te organiseren.

 

Om dit te kunnen doen is er gebruik gemaakt van vakantiehuizen die werden gehuurd. Deze kosten werden alleen te hoog en is er besloten door Kok Donker om zelf een vakantiehuis te bouwen.

Dit vakantiehuis is casco afgebouwd en moet nu verder afgebouwd worden om in 2019 weer de eerste vakantiekampen te kunnen gaan houden.
Hiervoor zijn nog diverse dingen nodig.

 

Ik Theo de Vries heb mij - als broer - als doel gezet om de paletkachel die aangeschaft moet worden om het pand te kunnen verwarmen bij elkaar te rennen. Het bedrag dat hiervoor bijeen gebracht moet worden is €2500,-.

 

Ik heb gekozen om op 14 oktober 2018 de halve marathon van Boekarest te gaan rennen. In de komende maanden zal ik dan ook hard bezig zijn om te trainen, maar ook om het benodigde geld voor de kachel door middel van jullie financiële giften bij elkaar te sparen.

 

Ik hoop dat jullie samen met mij ervoor willen zorgen dat in oktober het benodigde geld bij elkaar is om de kachel aan te schaffen en ik mijn broertje en schoonzus de cheque kan overhandigen.

 

Jullie kunnen mij helpen door mij per km te sponsoren. De halve marathon gaat over een afstand van 21,1km. Dit betekent dat wanneer jullie €1,- per km sponsoren dit per donatie een bedrag van €21,10 is. Wanneer minimaal 125 mensen van jullie dit doen dan hebben we met elkaar het doel behaald.

Het is natuurlijk vrij om zelf te kiezen welk bedrag je kiest om te doneren. Elke euro brengt mij dichter bij het doel om de paletkachel voor het vakantiehuis aan te kunnen schaffen.

 

---

 

In August 2017 my brother Marco de Vries left with his wife Oana to work for the Poiana (children's) holiday home foundation in Romania.

This foundation aims to help orphans and children from poverty-stricken Romanian (Roma) families:

- encouraging children to go to school to get out of their hopeless situation
- and let them enjoy and be completely child during holiday camps.
- in addition, the foundation has the goal of organizing a day for poor and / or lonely Romanian elderly people.

To do this, we used holiday homes that were rented. These costs got too high and it was decided by Kok Donker to build a holiday home for the foundation.
This holiday home has been completed and has to be completed further in order to be able to hold the first holiday camps again in 2019.
This requires several things.

I Theo de Vries - as a brother - have set myself the goal of running the palette stove that has to be purchased in order to heat the building together. The amount to be raised for this is € 2500, -.

I have chosen to run the half marathon of Bucharest on October 14th 2018. In the coming months I will be working hard to train, but also to save the necessary money for the stove through your financial donations.

I hope that you, together with me, want to make sure that in October the necessary money is put together to purchase the stove and that I can hand over the check to my brother and sister-in-law.

You can help me by sponsoring me per km. The half marathon goes over a distance of 21.1km. This means that if you sponsor € 1, - per km this is € 21.10 per donation. When at least 125 people of you do this, we have achieved the goal together.
It is of course free to choose which amount you donate. Every euro brings me closer to the goal of buying the palette stove for the holiday home.

Stichting Poiana (kinder)vakantiehuis logo 2

Stichting Poiana (kinder)vakantiehuis

Stichting Poiana (kinder)vakantiehuis is een organisatie die gelooft dat kinderkampen, materiële en financiële hulp de toekomst van Romakinderen en hun gezinnen verbeterd. Ondanks dat er sinds enkele jaren meer aandacht is binnen de EU voor de positie van de Roma, zijn de omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien erbarmelijk te noemen. Ze leven in armoede, worden gediscrimineerd en voelen zich minderwaardig. De situatie van de Roma kinderen heeft de stichting doen besluiten om vakantiekampen voor hen te organiseren met een christelijke identiteit. Tijdens deze kampen worden kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 2 weken uit hun uitzichtloze situatie gehaald. En wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding, hygiëne, zelfvertrouwen, sociale- en communicatieve vaardigheden, toekomstdromen en stimuleren wij ze om naar school te gaan. Dit door leuke en ontspannende activiteiten met ze te ondernemen.

Meer informatie
dakje met Geef-logo
opgehaald van
43%
35

donaties

0

dagen te gaan

hart Doneer nu
De opbrengst van deze geefactie gaat naar:

Delen

Deelnemen
×
Deelnemen aan deze geefactie