OK
×

Klimaatalarm2021 Groningen

Klimaatalarm2021 Groningen logo 1

English version included

Klimaatalarm Groningen, zondag 14 maart 2021 van 14.00 - 15.30 uur, actie online & in-person

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren wij, de Groninger Klimaatcoalitie, een Klimaatalarm manifestatie, samen met verschillende coalities in heel Nederland, op een COVID-veilige manier. De politiek heeft de verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen. Het is de hoogste tijd dat zij krachtige en eerlijke maatregelen neemt tegen verdere opwarming van de aarde.

Opwarming van de aarde is één van de grootste bedreigingen waarmee de mensheid ooit is geconfronteerd. Als we de natuur blijven vervuilen en vernietigen zullen we getroffen worden door toenemende hittegolven, droogte, en watertekorten - zoals nu ook in Nederland al het geval is.

Hier in Groningen zijn bovendien veel mensen slachtoffer van de verwoestende gevolgen van gaswinning door bedrijven als Shell en ExxonMobil, alsmede van afvalstoffen-dumping  en van de giftige uitstoot van kolen-, biomassa-, en afvalverbrandingscentrales en de landbouwindustrie.

Solidariteit met de slachtoffers van milieuvervuiling en opwarming van de aarde is harder nodig dan ooit. Het klimaat en onze gezondheid wachten niet. We moeten nu handelen en onze stem laten horen: letterlijk op 14 maart en in het stemhokje op 17 maart.

Hoe kunt u ons steunen?

We willen u vragen of u ons een financiële bijdrage wilt geven. Daarmee willen we de kosten dekken van alles wat er bij een dergelijke manifestatie komt kijken: van promotiemateriaal tot de opbouw van een podium, geluidsinstallaties en veiligheidshesjes. Elke euro is daarbij van harte welkom.

We nodigen u uit om uw eigen kring, netwerk en sociale media op te roepen tot deelname aan de actie Klimaatalarm, en zodoende ons te helpen bij het mobiliseren van steun voor deze actie.

Samen maken we van klimaatbeleid een prioriteit bij de verkiezingen en bouwen we aan een brede klimaatbeweging.

In de tussentijd op de hoogte blijven van onze plannen kan door uw e-mailadres in te vullen op de landelijke website: www.klimaatalarm2021.nl.

***

Climate Alarm Groningen, 14th of March 2021 from 2:00 - 3:30 PM, action online & in-person

In the run-up to the Dutch parliamentary elections, we, the Groninger Climate Coalition, are organizing a Climate Alarm manifestation, together with various coalitions throughout the Netherlands, in a COVID-safe manner. Politicians have the responsibility to protect their citizens. It is high time they take efficient and honest measures against further global warming.

Global warming is one of the greatest threats humanity has ever faced. If we continue to pollute and destroy nature we will be hit with increasing heat waves, droughts, and water shortages - as is already happening in the Netherlands.

Here in Groningen many people are victims of the devastating effects of gas extraction by companies such as Shell and ExxonMobil, of waste dumping and of toxic emissions from coal, biomass, waste incineration plants and the agricultural industry.

Solidarity with the victims of environmental pollution and global warming is needed now more than ever. The climate and our health won’t wait. We need to act now and let our voices be heard: literally on March 14th and by casting your ballot on March 17th.

How can you support us?

We kindly ask you to support us with a financial contribution. With this we want to cover the cost of flyers and posters. Also, if the manifestation does take place in the public space, then we will certainly need money for the construction of a stage, audio equipment, safety shields and the like. Every euro is of course welcome.

We invite you to call on your own circle, network and social media to participate in the Climate Alarm, and to help us mobilize support for this action.

Together we will make climate policy a priority of the elections and build a broad climate movement.

In the meantime, stay informed about our plans by entering your email address on the national website: www.klimaatalarm2021.nl.

 

dakje met Geef-logo

Our statistics

What we've accomplished together so far:

€ 720collected
20donations

by campaigns affiliated to this event

Website:
Start date:
18-02-2021
End date:
14-03-2021